Tài khoản người dùng

 1. Flane sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ thư điện tử (email) và số điện thoại di động của bạn khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cung cấp bằng chứng nhận dạng liên quan khi Flane yêu cầu.
 2. Đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và không cho phép bất kỳ bên nào khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản của bạn vì bất cứ lý do gì trừ khi Flane cho phép.
 3. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên nào khác.
 4. Bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của bạn do mật khẩu của bạn bị tiết lộ, đơn hàng nhận được việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và chúng tôi vẫn sẽ xử lý đơn hàng đó bình thường. Flane không chịu trách nhiệm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của bạn.
 5. Nếu bạn bị lỗi tài khoản hoặc không kiểm soát được tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời chặn, vô hiệu hóa tài khoản của bạn đúng cách. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của bạn và có thể chịu trách nhiệm khi bị người khác sử dụng tài khoản của bạn.
 6. Flane có quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản. Người dùng theo quyết định của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào. Các lý do đó có thể bao gồm:
 • Vi phạm các điều khoản của Flane.
 • Bị cấm theo quy định.
 • Gian lận hoặc trộm cắp (có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, trộm cắp).
 • Có dấu hiệu nghi ngờ hoạt động tội phạm.
 • Có dấu hiệu đặt hàng đáng ngờ.
 • Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây nhiều hiểu lầm.
 • Có hành vi không phù hợp, đe dọa hoặc lăng mạ.
 • Từ chối cung cấp thông tin.
 • Gặp khó khăn hoặc sự cố trong kết nối.
 • Người dùng có trong danh sách đen của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

Các quyền và nghĩa vụ

 1. Nội dung hiện hữu trên Trang Web hoàn toàn thuộc sở hữu của Flane hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Flane. Bạn có thể sử dụng Trang Web để đặt chỗ và đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai, thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác.
 2. Liên quan đến các điều khoản sử dụng của Trang Web, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung cho mục đích thương mại hoặc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp cho bất cứ mục đích gì ngoài việc sử dụng cá nhân hoặc cho các mục đích trái pháp luật (bị pháp luật cấm) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào vi phạm các Điều Khoản. Trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Flane, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, nhân bản, xuất bản, cấp phép, tạo ra những tác phẩm phái sinh, chuyển giao, bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được có liên quan đến Trang Web. Ngoài ra, bạn phải đồng ý không Sử dụng Trang Web này hoặc nội dung cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của Flane.
 3. Theo dõi, truy cập thủ công hoặc tự động cho bất cứ mục đích nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Flane.
 4. Thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp lý trên Trang Web của Flane
 5. Tạo đường dẫn chuyên mục vào Trang Web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Flane.
 6. Bán lại, sử dụng, sao chép, thực hiện giám sát (chẳng hạn như sử dụng hoặc cài đặt các chương trình quét thông tin Người Dùng hay chương trình rút trích nội dung Trang Web (spider or scrape programs)), hiển thị, tải về hoặc thực hiện bất kỳ việc sản xuất Nội Dung, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích /hoạt động cạnh tranh.
 7. Nhân bản Trang Web hoặc thiết lập một phần của Trang Web này trên bất kỳ Trang Web khác mà không có sự đồng ý trước của Flane.
 8. Gửi thông báo tới hoặc lên Trang Web mà thông báo đó vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc nào, vi phạm pháp luật hoặc hoạt động tội phạm.
 9. Cung cấp các liên kết đến hoặc gửi thông báo chứa tài liệu có hại dung tục, khiêu dâm, không đứng đắn, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, sách nhiễu, đàn áp, thù hận hoặc tài liệu không phù hợp khác;
 10. Truyền đưa hoặc cung cấp các liên kết đến các thông báo có chứa các lời lẽ phỉ báng, vu khống và dối trá;
 11. Truyền thông tin thông báo có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của một tổ chức hay cá nhân cụ thể.
 12. Truyền thông tin những thông báo bị luật pháp cấm hoặc vi phạm các quyền và nghĩa vụ tồn tại dựa trên quan hệ hợp đồng.
 13. Tuyên truyền thông tin sai trái về một người hoặc chủ thể, mối quan hệ hoặc giả mạo gây sự nhầm lẫn, lừa dối,…
 14. Làm sai lệch thông tin với mục đích che giấu của các tuyên bố mà bạn cung cấp.
 15. Cản trở, quấy rối, gây tổn hại đến việc truy cập máy tính của người dùng hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông.
 16. Truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép đối với Trang Web liên quan đến tài khoản, hệ thống máy tính, mạng lưới kết nối thông qua hành động thâm nhập phần cứng, phần mềm máy tính để thay đổi, trộm cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác.
 17. Cố gắng ăn cắp bất cứ tài liệu hoặc thông tin không được cung cấp, cho phép từ Flane.
 18. Thực hiện các hành vi gian lận hoặc hành động nhằm mục đích để kiểm soát trang kết quả công cụ tìm kiếm (“SERP”) hoặc thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”). Việc thực hiện của SEO được cho là không đúng quy tắc hoặc tạo thành “công cụ tìm kiếm thư rác” bao gồm nhưng không giới hạn việc che giấu nội dung, siêu dữ liệu, gắn thẻ tiêu đề, rút trích nội dung từ Trang Web, các link scheme, google bomb, các từ khóa tìm kiếm, đoạn văn bản ẩn hoặc liên kết ẩn, bình luận chứa thư rác và các vấn đề khác.
 19. Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Trang Web, Flane hoặc các công ty liên kết và nhân viên, hoặc danh tiếng của Flane.
 20. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, Trang Web không được phép tạo các liên kết đến các trang khác ngoài các trang chính của Trang Web hoặc khung hoặc Trang Web hoặc tạo tài liệu được chứa trong đó, hoặc tạo các liên kết đến các bộ phận của Trang Web dưới hình thức của một email cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Flane.

Quyền đối với nội dung người dùng

 1. Flane có quyền quyết định trong việc liệu ý kiến của bạn có được xuất hiện trong đánh giá hay không. Flane có thể hiển thị ý kiến mà có chứa bình luận, mức độ dịch vụ và tên của bạn.
 2. Khi cung cấp một đánh giá, bạn đồng ý đảm bảo rằng:
 • Bạn sở hữu và kiểm soát mọi quyền liên quan đến các đánh giá mà bạn cung cấp cho Trang Web
 • Nội dung của đánh giá này là chính xác và không chứa các tuyên bố sai lệch
 • Sử dụng, thực hiện hoặc truyền đưa nội dung của đánh giá là không vi phạm các Điều Khoản hoặc luật và quy định hiện hành, bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn không gây tổn hại cho bất kỳ bên nào.
 1. Bạn phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung của những đánh giá mà bạn cung cấp hoặc đưa ra. Bạn cho phép Flane hành động khi có một bên vi phạm các quyền của bạn hoặc quyền của Flane.
 2. Nội dung đánh giá được cung cấp sẽ được coi là không bao gồm các thông tin bí mật và Flane sẽ không có nghĩa vụ phải xử lý nội dung đánh giá như thông tin bí mật. Không làm giới hạn các quy định trong các Điều Khoản, Flane được toàn quyền quyết định trong việc sử dụng các nội dung đánh giá mà được xét thấy là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ, cắt, sửa đổi, hoặc ẩn khỏi màn hình hiển thị. Flane sẽ không có nghĩa vụ phải trả tiền cho các nội dung mà bạn cung cấp trong đánh giá của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung đánh giá đã được thay đổi, loại bỏ hoặc cắt lại. Flane sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp tác giả hoặc các bên thứ ba khác.
 3. Trong mọi trường hợp, liên quan đến nội dung của các đánh giá, bạn đồng ý rằng:
 • Bạn cho phép công bố, sử dụng, loại bỏ, sửa đổi, nhân bản hoặc khai thác nội dung đánh giá.
 • Bạn đồng ý không đòi hỏi bất kỳ quyền nào trong nội dung đánh giá
 • Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại và đảm bảo rằng Flane và nhân viên, các công ty liên kết của chúng tôi không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nội dung của những đánh giá này.

Quyền riêng tư

Flane coi trọng tính bảo mật của Người Dùng. Flane sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư riêng có các quy định về quyền và nghĩa vụ của Flane và Người Dùng liên quan đến quyền riêng tư, được cung cấp tại đây.